دکتر علیرضا طباطبایی نژاد

دکتر علیرضا طباطبایی نژاد

دبیر علمی همایش

دکتر علیرضا طباطبایی نژاد

دبیر علمی همایش

دکتر مهدی رحمانی

دکتر مهدی رحمانی

دبیر اجرایی همایش

دکتر مهدی رحمانی

دبیر اجرایی همایش