*برای شرکت کنندگان دارای مقاله و پروتوتایپ، واریز هزینه ثبت نام منوط به دریافت تایید از سوی داوران همایش و پس از آن قابل انجام است.

*هزینه ارسال مقاله دوم ۱۰۰۰۰۰ تومان و مقاله سوم ۹۰۰۰۰ تومان اضاف بر هزینه ثبت نام است.

* هزینه ارسال پروتوتایپ دوم و سوم برای داوری و نمایش در همان کانتر اصلی هر کدام ۳۰۰۰۰۰ تومان اضاف بر هزینه ثبت نام است.

*ثبت نام در کارگاه های همایش مشمول هزینه جداگانه است.

*در صورت تمایل به دریافت گواهینامه مشترک از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) برای حضور در کارگاه ها، هر کدام مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان جداگانه دریافت خواهد شد.

* در صورت تمایل به دریافت گواهینامه DNW اتریش برای حضور همایش و کارگاه ها، هر کدام مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان جداگانه دریافت خواهد شد.

*در صورت تمایل به دریافت گواهی تاییدیه مقاله برای سایر نویسندگان، به ازای هر گواهی مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.

*در صورتی که ثبت نام کنندگان همایش به هر دلیل امکان حضور در همایش را نداشته باشند، می توانند از ثبت نام غیر حضوری استفاده کنند که مشمول ۱۵% تخفیف است؛ این ثبت نام صرفا مشمول پک دوره و گواهی تایید مقالات یا پروتوتایپ است.

*ثبت نام دیر هنگام تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ خواهد بود که مشمول ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش هزینه ثبت نام است.